परमेश्वरको राज्य दाउदसँग स्थापित

पाठ ७ 

 

परिचय
परमेश्वरले उहाँका मानिसहरुलाई मिश्रको देशबाट निकालेर कनानको देश (यहुदा र इस्राएल) मा डो¥याउनुभयो जहाँ उनीहरुले परमेश्वरद्वारा अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गरिएको देशको अधिकार लिए । धेरै सयौँ वर्षहरुका लागि, परमेश्वर इस्राएलका अगुवा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मोशाजस्ता मानिसहरुलाई उहाँको पक्षमा बोल्न नियुक्त गर्नुभयो । भविष्यवक्ताहरु कहलिने मानिसहरु पनि इस्राएलमा परमेश्वरको सन्देशहरु पु¥याउँथे । कुनै अवस्थाहरुमा, तिनीहरुलाई योना नीनवे र अश्शुर गएजस्तै अन्य देशहरुमा पठाइन्थ्यो ।

इस्राएलले राजा पाउँछन्

१) इस्राएलले के चाहेको थियो जुन तिनीहरुका छिमेकी देशहरुसँग थियो ? (१ शमूएल १२ः१२,१३)   
  
  १ शमूएल १२ः१२,१३ – अनि जब तिमीहरुले अम्मोनीहरुका राजा नाहाशलाई तिमीहरुको विरोधमा  
  आइरहेका देख्यौ, तब परमप्रभु तिमीहरुका परमेश्वर नै तिमीहरुका राजा हुँदा–हुँदै तिमीहरुले मलाई भन्यौः  
  ‘अहँ, तर एउटा राजाले हामीमाथि राज्य गरुन् !’ १३ यसकारण अब तिमीहरुले चुनेका, तिमीहरुले मागेका 
  तिमीहरुका राजालाई हेर ! अनि हेर, परमप्रभुले तिमीहरुमाथि एउटा राजा नियुक्त गर्नुभएको छ ।

२) परमेश्वरले मानिसहरुलाई साउल नामक राजा दिनुभयो । परमेश्वर मानिसहरुको अनुरोध सुनेर निराश  
  हुनुभएता पनि उहाँको महान् नामको निम्ति उहाँले तिनीहरुलाई  नगर्ने प्रतिज्ञा 
  गर्नुभयो । (१ शमूएल १२ः२२)
  १ शमूएल १२ः२२ – किनकि आफ्नो महान् नामको खातिर परमप्रभुले आफ्ना जनहरुलाई त्याग्नुहुनेछैन;   
  किनभने तिमीहरुलाई आफ्नो प्रजा बनाउने कुरामा परमप्रभु प्रसन्न हुनुभयो;

३) परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गरेपछि राजा साउललाई परमेश्वरले के दण्ड दिनुभयो ? (१ शमूएल १३ः१३,१४)   
  
  १ शमूएल १३ः१३,१४ – तब शमूएलले शाऊललाई भनेः “तिमीले मूर्ख काम ग¥यौ; परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले   
  तिमीलाई दिनुभएको उहाँको आज्ञा तिमीले पालन गरेनौ; किनकि अहिले परमप्रभुले तिम्रो राज्य सदाका   
  निम्ति इस्राएलमाथि स्थापित गर्नुहुनेथ्यो । १४ तर अब तिम्रो राज्य टिक्नेछैन; परमप्रभुले आफ्ना निम्ति  
  आफ्नो हृदयअनुसारको मानिस खोज्नुभएको छ; अनि आफ्नो प्रजामाथि अगुवा हुनका निम्ति परमप्रभुले 
  उसलाई आज्ञा गर्नुभएको छ; किनभने जुन आज्ञा परमप्रभुले तिमीलाई दिनुभएको थियो, त्यो तिमीले पालन  
  गरेका छैनौ ।”

४) परमेश्वरले कसलाई अर्को राजा नियुक्त गर्नुभयो ? (१ शमूएल १६ः१३) 
  १ शमूएल १६ः१३ – अनि शमूएलले तेलको सिङ लिए, र उनलाई उनका दाजुहरुको बीचमा अभिषेक गरे;  
  अनि परमप्रभुको आत्मा त्यस दिनदेखि उसो सामथ्र्यसित दाऊदमाथि आउनुभयो । तब शमूएल उठेर रामामा   
  गए ।

५) यिशाईका छोरा दाऊद  को शहरबाट थिए । (१ शमूएल १६ः१)
  १ शमूएल १६ः१ – अनि परमप्रभुले शमूएललाई भन्नुभयोः “मैले शाऊललाई इस्राएलमाथि राज्य गर्नदेखि रद्द   
  गरेको छु, त कहिल्यैसम्म तिमी उसका निम्ति विलाप गर्छौ ? तिम्रो सिङमा तेल भर, र जाऊ ! म  
  तिमीलाई बेतलेहेमी यिशाईकहाँ पठाउनेछु; किनकि उसका छोराहरुमध्ये मैले आफ्ना निम्ति एउटा राजाको  
  प्रबन्ध गरेको छु ।”


६) दाऊदले पलिश्ती लडाकु गोल्यतलाई किन मारे ? (१ शमूएल १७ः४६)
  १ शमूएल १७ः४६ – आजको दिन परमप्रभुले तँलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनुभएको छ; अनि म तँलाई प्रहार 
  गर्नेछु, र तेरो टाउको तँबाट अलग पार्नेछु; अनि आजको दिन म पलिस्तीहरुको सेनाका लासहरु  
  आकाशका चराहरु र पृथ्वीका जङ्गली पशुहरुलाई दिनेछु; यसैले कि इस्राएलमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी  
  सारा पृथ्वीले जानोस् ।

७)  जातिका मानिसले दाऊदलाई अभिषेक गरे । (२ शमूएल २ः४)
  २ शमूएल २ः४ – अनि यहूदाका मानिसहरु आए, र त्यहाँ तिनीहरुले दाऊदलाई यहूदाको घरानामाथि राजा   
  अभिषेक गरे । अनि तिनीहरुले दाऊदलाई यसो भनेः “याबेश–गिलादका मानिसहरु नै शाऊललाई गाड्नेहरु  
  हुन् !”

एक अनन्त राज्य स्थापित भयो

८) परमेश्वरको सन्दुक ल्याएपछि दाऊदले के गरे ? (२ शमूएल ६ः१७,१८)    
  २ शमूएल ६ः१७,१८ – अनि तिनीहरुले परमप्रभुको सन्दुक भित्र ल्याए, र त्यसलाई आफ्नो ठाउँमा, दाऊदले  
  त्यसैका निम्ति खडा गरेको पालको बीचमा राखे; अनि दाऊदले परमप्रभुको सामु होमबलिहरु र मेलबलिहरु  
  चढाए । १८ अनि दाऊदले होमबलिहरु र मेलबलिहरु चढाइसक्नसाथ उनले मानिसहरुलाई सेनाहरुका  
  परमप्रभुको नाममा आशिर्वाद दिए ।

परमेश्वरको सन्दुक इस्राएलको लागि उहाँको प्रतिज्ञाको देख्न सकिने स्मरणपत्र थियो जसको अनुसार उहाँ सधैं उनीहरुको परमेश्वर हुनुहुनेछ । उहाँले सधैं उनीहरुलाई डो¥याउनेछन् र सुरक्षित गर्नेछन् ।

९) दाऊदको हृदयमा परमेश्वरको लागि के गर्ने इच्छा थियो ? (२ शमूएल ७ः२,३) 
  २ शमूएल ७ः२,३ – तब राजाले भविष्यवक्ता नातानलाई भनेः “अब हेर, मचाहीँ देवदारको भवनमा बस्दैछु,  
  तर परमेश्वरको सन्दुकचाहीँ पर्दाहरुभित्र बसिरहेको छ ।” ३ अनि नातानले राजालाई भनेः “जानुहोस्, र  
  तपाईंको हृदयमा जे कुरा छन्, ती सबै गर्नुहोस्; किनकि परमप्रभु तपाईंको साथमा हुनुहुन्छ ।”

१०) परमेश्वरले दाउदको निम्ति के बनाउने कुरा भन्नुभयो ? (२ शमूएल ७ः११) 
   २ शमूएल ७ः११ – जसरी तिनीहरुले मेरो प्रजा इस्राएलमाथि मैले न्यायकर्ताहरुलाई नियुक्त गरेको  
   दिनदेखि यसो दिनेगर्थे; अनि मैले तिमीलाई तिम्रा सबै शत्रुहरुबाट विश्राम दिलाएको छु । अनि परमप्रभुले  
   तिमीलाई भन्नुहुन्छः परमप्रभुले तिम्रा निम्ति एउटा घर निर्माण गर्नुहुनेछ ।

११) परमेश्वरले आफ्नो राज्यको  स्थापना गर्ने वाचा गर्नुभयो ।          
   (२ शमूएल ७ः१२,१३)
   २ शमूएल ७ः१२–१३ – अनि जब तिम्रा दिनहरु पूरा हुनेछन्, र तिमी तिम्रा पिता–पुर्खाहरुसित सुत्नेछौ, तब    
   तिमीपछि म तिम्रो वंशलाई खडा गर्नेछु, जो तिम्रो शरीरबाट निस्कनेछ, र म उसको राज्य स्थापित गर्नेछु।
   १३ उसले चाहीँ मेरो नामका निम्ति एउटा भवन निर्माण गर्नेछ; अनि म उसको राज्यको सिंहासन सदा–
   सर्वदाका निम्ति स्थापित गर्नेछु ।

१२) यो सिंहासन कति लामो समयसम्म स्थापित हुने थियो ? (२ शमूएल ७ः१६) 
   २ शमूएल ७ः१६ – अनि तिम्रो घराना र तिम्रो राज्य तिम्रो सामु सधैंका निम्ति दृढ रहनेछ; तिम्रो सिंहासन   
   सधैंका निम्ति स्थापित हुनेछ ।

१३) दाऊदले घोषणा गरे कि परमेश्वरजस्तो त्यहाँ कोही पनि छैन, न उहाँको तुलनामा कोही    
    छ । (२ शमूएल ७ः२२)
   २ शमूएल ७ः२२ – यसैकारण हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईं महान् हुनुहुन्छ; किनकि हामीले आफ्ना कानले   
   सुनेका सबै कुराअनुसार तपाईंजस्तो अरु कोही छैन, न ता तपाईंबाहेक अरु कुनै ईश्वर छ ।

१४) दाऊदले भने कि परमेश्वरले उनीसित एउटा अनन्तः बाँध्नुभएको छ । (२ शमूएल २३ः५)
   २ शमूएल २३ः५ – के मेरो घराना परमेश्वरसित यस्तो छैन ? उहाँले मसित सबै कुराहरुमा सुव्यवस्थित  
   भएको र दृढ भएको एउटा अनन्त वाचा बाँध्नुभएको छ; किनभने यही मेरो सम्पूर्ण उद्धार र मेरो सम्पूर्ण   
   चाहना हो । के उहाँले यसलाई बढाउनुहुन्न र ?

१५) दाऊद मर्नुभन्दा अगाडि, उनले आफ्नो छोरा लाई परमेश्वरको बाटोमा हिँड्न   
   आज्ञा गरे । (१ राजा २ः१–३)
   १ राजा २ः१–३ – अनि दाऊदको मर्ने बेला नजिकै आइरहेको थियो; अनि उनले आफ्नो छोरा   
   सुलेमानलाई यसो भन्दै आज्ञा गरेः २ म सारा पृथ्वी गइरहेको बाटोमा जाँदैछु; यसैले तिमी बलिया होऊ,   
   र पुरुषार्थ देखाऊ ! ३ मोशाको व्यवस्थामा लेखिएअनुसार उहाँका मार्गहरुमा हिँडेर र उहाँका नियमहरु, 
   उहाँका आज्ञाहरु, उहाँका न्याय–वचनहरु र उहाँका साक्षी–वचनहरु पालन गरेर परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले 
   सुम्पनुभएको अभिभारा पूरा गर, फलस्वरुप तिमी जे–जे गर्छौ र जता–जता लाग्छौ, सबै कुरामा तिमी 
   सफल हुनेछौ;

१६) राजा सुलेमानलाई वाचा गरियो कि उनी आशिषित हुनेछन्, र  को सिंहासन 
    को लागि परमेश्वरको अघि स्थिर हुनेछ । (१ राजा २ः४५)
   १ राजाहरु २ः४५ – तर राजा सुलेमानचाहीँ आशिषित हुनेछन्, र दाऊदको सिंहासन परमप्रभुको सामु   
   सदा–सर्वदा स्थिर रहनेछ ।

१७) सुलेमानले परमेश्वरस“ग के मागे ? (१ राजा ३ः९) 
   १ राजा ३ः९ – यसकारण तपाईंको प्रजाको न्याय गर्नका निम्ति आफ्नो दासलाई समझदार हृदय  
   दिनुहोस्, र म असल र खराबको बीचमा खुट्ट्याउन सकूँ; किनकि कसले तपाईंको यति ठूलो प्रजाको 
   न्याय गर्न सक्छ र ?

१८) उनले मागेझैं परमेश्वरले उनलाई एक  र समझदार हृदय दिनुभयो । अनि 
   परमेश्वरले उनलाई धन र सम्मान पनि दिनुभयो । (१ राजा ३ः१२,१३) सुलेमान सबैभन्दा ज्ञानी व्यक्ति 
   थिए । हितोपदेशको किताब उनको विवेकशील भनाइहरुको संग्रह हो ।
   १ राजा ३ः१२,१३ – यसकारण हेर, मैले तिम्रा वचनहरुअनुसार गरिदिएको छु; हेर, मैले तिमीलाई बुद्धिमान् 
   र समझदार हृदय दिएको छु, कि तिमीभन्दा अघि तिमीजस्तो कोही पनि थिएन, न ता तिमीपछि नै 
   तिमीजस्तो कोही उठ्नेछ । १३ अनि मैले तिमीलाई तिमीले नमागेको कुरा, अर्थात धनसम्पत्ति र मान पनि 
   यति दिएको छु, कि तिम्रो जीवनभरि राजाहरुमध्ये कोही पनि तिमीजस्तो हुनेछैन ।

१९) सुलेमानले परमेश्वरका लागि के बनाए जुन दाऊदले बनाउन सकेनन् ? (१ राजा ५ः५) 
   १ राजा ५ः५ – अनि हेर्नुहोस्, मैले परमप्रभु मेरा परमेश्वरको नामका निम्ति एउटा भवन बनाउने निश्चय   
   गरेको छु, जसको विषयमा परमप्रभुले मेरा पिता दाऊदलाई भन्नुभएको थियोः ‘तिम्रै छोराले, जसलाई म 
   तिम्रो सट्टामा तिम्रो सिंहासनमाथि बसाउनेछु, उसैले मेरो नामका निम्ति एउटा भवन बनाउनेछ ।’

आउन लागेका राजाको विषयमा भविष्यवाणि

२०) भजनसंग्रह ८९ः३,४ ले दाऊदसँग परमेश्वरको वाचाको विषयमा हामीलाई स्मरण गराउँछ, जो उहाँको           
    थिए ।                                            

   भजनसंग्रह ८९ः३,४ – मैले आफ्नो चुनेको जनसँग वाचा बाँधेको छु; मैले आफ्नो दास दाऊदसँग कसम 
   खाएको छुः ४ “तिम्रो वंशलाई म सदा–सर्वदा स्थिर राख्नेछु, र तिम्रो सिंहासन पुस्ता–पुस्तासम्म  
   बनाइराख्नेछु ।” सेला

२१) परमेश्वरका मानिस केही समयको लागि उहाँलाई पछ्याउ“थे तर चाँडै विद्रोह गर्दथे । धेरै वर्षपछि    
   परमेश्वरले इस्राएलका शत्रुहरुलाई चलाएर उनीहरुलाई दण्ड दिनुहुने थियो ता कि तिनीहरु छुट्काराको   
   लागि उहाँतर्फ फर्कुन् । परमेश्वर उनीहरुले उहाँलाई मात्र सेवा गरेको अनि उनीहरुको राजालाई 
    गरेको चाहनुहुन्थ्यो । (यर्मिया ३०ः९)
   यर्मिया ३०ः९ – तर उनीहरुले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको र आफ्ना राजा दाऊदको सेवा गर्नेछन्,  
   जसलाई म उनीहरुका निम्ति खडा गर्नेछु ।

२२) अर्को भविष्यवक्ताले भने कि  को ठुटाबाट एउटा टुसा निस्कनेछ, 
   अनि जराहरुबाट एउटा हाँगा पलाउनेछ जसले पृथ्वीलाई आफ्नो मुखको डण्डीले हिर्काउनुहुनेछ ।    
   (यशैया ११ः१,४)
   यशैया ११ः१ ,४ – अनि यिशाईको ठुटाबाट एउटा टुसा निस्कनेछ, अनि तिनका जराहरुबाट एउटा हाँगा   
   पलाउनेछ; ४ तर धार्मिकतासाथ उहाँले गरिबहरुको न्याय गर्नुहुनेछ, र निष्पक्षतामा पृथ्वीका नम्रहरुको   
   फैसला गर्नुहुनेछ; अनि उहाँले पृथ्वीलाई आफ्नो मुखको डण्डीले हिर्काउनुहुनेछ, र आफ्ना ओठहरुको 
   सासले दुष्टलाई मार्नुहुनेछ ।

२३) प्रकाशको पुस्तकमा स्वर्गको एउटा किताबको विषयमा भनिन्छ जुन कसैले खोल्न सक्ने थिएन । तर त्यहाँ   
   एउटा व्यक्ति थियो उनी यहूकाको सिंह हुन्,  जरा हुन् । (प्रकाश ५ः५)
   प्रकाश ५ः५ – अनि प्राचीनहरुमध्ये एकजनाले मलाई भनेः “नरोऊ ! हेर, यो पुस्तक खोल्न र यसका   
   सातओटा छापहरु तोड्नालाई यहूदा कुलका सिंह, दाऊदका जरा विजयी हुनुभएको छ ।”

२४) जब मरियमले थाहा पाइन् कि उनी एउटा पुत्रलाई जन्माउने छिन्, स्वर्गदूतले भने कि उनको नाम     
    हुनेछ । (लूका १ः३१) परमप्रभु परमेश्वरले उनलाई उनका पिता   
    को सिंहासन दिने थिए अनि उनीले  को 
   घरानामाथि सदा सदैव शासन गर्नेछन् । (लूका १ः३२,३३)
   लुका १ः३१–३३ – अनि हेर, तिमीले गर्भधारण गर्नेछौ, र एउटा छोरा जन्माउनेछौ, र तिमीले उहाँको नाम   
   येशू राख्नू । ३२ उहाँ महान् हुनुहुनेछ, र परमप्रधानका पुत्र कहलाइनुहुनेछ; अनि प्रभु परमेश्वरले उहाँलाई  
   उहाँका पिता दाऊदको सिंहासन दिनुहुनेछ । ३३ अनि उहाँले याकूबको घरानामाथि सदासर्वदै राज्य 
   गर्नुहुनेछ; र उहाँको राज्यको अन्त हुनेछैन ।

आजको पाठमा तपाईंले परमेश्वरका बारेमा के सिक्नुभयो ?
आजको पाठमा तपाईंले मानिसका बारेमा के सिक्नुभयो ?

स्मृति पद ः किनकी आज तिमीहरुका निम्ति दाऊदको शहरमा एकजना मुक्तिदाता जन्मिनुभएको छ जो ‘ख्रीष्ट’ प्रभु हुनुहुन्छ । – लूका २ः११

Print | Sitemap
© God's Servant - IONOS MyWebsite