मोशालाई दिइएको परमेश्वरको व्यवस्था

पाठ ६ 

 

परिचय

हामीले बाइबलबाट पाउने शिक्षाहरु तब मात्र बुझ्न सक्छौँ जब हामी त्यो लेख्ने परमेश्वरलाई बुझ्छौँ । हामी ती कुराहरु हेरौँ जुन हामीले परमेश्वरको विषयमा सिकेका छौँः

   परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ – उहाँले यो संसार शून्यबाट बनाउनुभयो । उहाँले बोल्नुभएको वचन मात्रैले उहाँले जीवन अनि सबै दृश्य र अदृश्य कुराहरु बनाउनुभयो ।
   परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ – परमेश्वर बाहिरी अन्तरिक्षमा रहने शक्तिमात्र हुनुहुन्न । उहाँ पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा भएका त्रिएक परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ । यही तरिकाले उहाँ आफूलाई शरीर, प्राण र आत्मा भएको मानिसका सामु प्रकट गर्नुहुन्छ ।
   परमेश्वर पवित्र न्यायकर्ता हुनुहुन्छ – पापका कारण सबै मर्नुपर्छ र न्याय गरिनुपर्छ । जीवनका दानीले सबै जिम्मेवार मानिसहरुलाई आफैँले हेर्नुहुन्छ । 
  परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ–परमेश्वर मानिसलाई आफूसँग फेरि संगतिमा ल्याउन चाहनुहुन्छ । उहाँले सबै जातिहरुलाई आशिषित गर्ने प्रतिज्ञा दिनुभयो । अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गरे, र यो एउटा धार्मिकता हो भनी परमेश्वरले उसलाई भन्नुभयो ।

परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरुलाई छुट्कारा दिनुहुन्छ

१) मिश्र देशमा नयाँ फराओ आएपछि, इस्राएलीहरुलाई बनाइयो । (प्रस्थान १ः१३)
  प्रस्थान १ः१३ – अनि मिस्रीहरुले इस्राएलीहरुलाई कठोरतासाथ काममा जोते;

२) जलिरहेको पोथ्राबाट परमेश्वर कोसँग बोल्नुभयो ? (प्रस्थान ३ः३,४) 
  प्रस्थान ३ः३,४ –अनि मोशाले भनेः “म उतातिर फर्केर त्यस महान् दृश्यलाई हेर्नेछु; त्यो पोथ्रा किन     
  डढ्दैन ?” ४ अनि जब परमप्रभुले उनलाई हेर्नका निम्ति फर्केका देख्नुभयो, तब परमेश्वरले त्यस पोथ्राको   
  बीचबाट उनलाई बोलाएर भन्नुभयोः “मोशा, ए मोशा !” अनि उनले भनेः “म यहाँ छु ।”

३) परमप्रभुले भन्नुभयो कि उहाँले “ को कष्ट देख्नुभयो र उनीहरुको चिच्याहट   
  सुन्नुभयो ।” (प्रस्थान ३ः७)
  प्रस्थान ३ः७ – अनि परमप्रभुले भन्नुभयोः “मैले निश्चय नै मिस्रमा भएको मेरो प्रजाको कष्ट देखेको छु; अनि   
  काममा जोत्ने उनीहरुका कामदारहरुको कारणले उनीहरुको चिच्याहट मैले सुनेको छु; किनकि म   
  तिनीहरुका दुःखहरु जान्दछु ।

४) परमेश्वरले मोशालाई भन्नुभयो कि उहाँ उनीहरुलाई  आउनुहुने छ र उनीहरुलाई   
   देशमा ल्याउनुहुने छ । (प्रस्थान ३ः८)
  प्रस्थान ३ः८ –  अनि उनीहरुलाई मिस्रीहरुको हातबाट छुटाउन, अनि त्यस देशबाट निकालेर उनीहरुलाई   
  एउटा असल र ठूलो देशमा अर्थात दूध र मह बग्ने देशमा, अँ कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी र   
  यबूसीहरुको ठाउँमा पु¥याउन म ओर्ली आएको छु ।

५) मोशाले फराओलाई भन्नुभयो, “  जान देओ ........” (प्रस्थान ५ः१)
  प्रस्थान ५ः१ – त्यसपछि मोशा र हारुन भित्र गएर फाराओलाई भनेः “परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो   
  भन्नुहुन्छः मेरो प्रजालाई जान दे, र तिनीहरुले मेरा निम्ति उजाडस्थानमा चाड मनाऊन् !”

६) फराओको प्रतिक्रिया के थियो ? (प्रस्थान ५ः२) 
  प्रस्थान ५ः२ – तब फाराओले भनेः “परमप्रभु को हो, कि म उसको कुरा मानूँ, र इस्राएललाई जान     
  दिऊँ ? म न ता परमप्रभुलाई चिन्छु, न इस्राएललाई जान दिन्छु !”

७) मिश्रमा परमेश्वरले भ्यागुता, जुम्रा, सलहहरु, अन्धकार जस्ता नौ विपत्तिहरु पठाइसक्नुभएपति पनि   
  फराओले इस्राएलीहरुलाई उजाड स्थानमा परमेश्वरको सेवा गर्न पठाउन मानेनन् । त्यसैले परमेश्वरले  
  मिश्रमा एउटा अन्तिम न्याय पठाउनुभयो । यो अन्तिम न्याय के थियो ? (प्रस्थान १२ः१२)  
  
  प्रस्थान १२ः१२ – किनकि आज रात म मिस्र देशबाट भएर जानेछु र मिस्र देशका सबै जेठाहरुलाई  
  हिर्काउनेछु–मानिस र पशु दुबैलाई; अनि मिस्रका सबै देवताहरुको विरोधमा म न्याय गर्नेछु; म परमप्रभु हुँ ।

८) मृत्युको दूत आउँदा इस्राएलीहरु जोगिनका लागि पाठा र त्यसको रगतसँग तिनीहरुले के गर्नुपर्ने थियो ?                                     
  (प्रस्थान १२ः२१–२२) 
  प्रस्थान १२ः२१–२२ – तब मोशाले इस्राएलका सबै बूढा प्रधानहरुलाई बोलाएर तिनीहरुलाई भनेः “जाओ,  
  आफ्ना परिवारहरुअनुसार आ–आफ्नो पाठो लेओ, र त्यो निस्तारको पाठो मार ! २२ अनि तिमीहरुले एक   
  झुप्पा हिसप लिनू, त्यसलाई भाँडामा भएको रगतमा चोप्नू र चौकोसको माथिल्लो तेर्सो काठ र दुईपट्टिका 
  खाँबाहरुमा भाँडामा भएको रगत छ्याप्नु; अनि बिहानसम्म तिमीहरुमा कोही पनि आफ्नो घरको ढोकाबाट  
  बाहिर नजानू !

९) त्यो रगत राम्ररी लगाइएको पाइएमा परमेश्वरले के गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो ? (प्रस्थान १२ः२३)   
  
  प्रस्थान १२ः२३ – किनकि मिस्रीहरुलाई हिर्काउन परमप्रभु पार भएर जानुहुनेछ; अनि जब उहाँले चौकोसका  
  माथिल्लो तेर्सो काठ र दुईपट्टिका खाँबाहरुमा त्यो रगत देख्नुहुन्छ, तब परमप्रभु त्यस ढोकालाई छोडेर  
  जानुहुनेछ, र नाश गर्नेलाई तिमीहरुका घरहरुभित्र तिमीहरुलाई हिर्काउन आउन दिनुहुनेछैन ।

नोटः रगत महत्वपूर्ण छ किनभने यो जीवन दिने प्रतिनिधि हो । (लेवी १७ः११ – “प्राणीको प्राण रगतमा हुन्छ ।” परमेश्वरलाई मानिसको पापको ठाउँमा अर्पण गर्न पशुको रगतको बलिदानी दिन आवश्यक थियो । पशुको मृत्युको मतलब पापीहरुका निम्ति जीवन र परमेश्वरसँग माफी हो ।

परमेश्वर आफ्ना मानिसहरुको लागि पु¥याउनुहुन्छ

१०) परमेश्वरले मानिसहरुलाई दिनमा  को खम्बासँग उजाडस्थानमा डो¥याउनुभयो र   
   रातमा  खम्बाद्वारा उज्यालो दिनुभयो । (प्रस्थान १३ः२१,२२)
   प्रस्थान १३ः२१,२२ – अनि तिनीहरु दिनरात हिँड्न सकून् भनेर परमप्रभु दिनमा तिनीहरुलाई बाटो  
   देखाउनलाई बादलको खाँबामा भई, अनि राती तिनीहरुलाई उज्यालो दिनलाई आगोको खाँबामा भई  
   तिनीहरुको अघि–अघि जानुभयो । २२ मानिसहरुको सामुबाट न ता दिनमा बादलको खाँबो हट्यो, न राती 
   आगोको खाँबो नै हट्यो ।

११) जब फराओ र उनको सेनाले इस्राएललाई लखेट्ने निर्णय गरे, मोशाले मानिसहरुलाई के भने ? (प्रस्थान  
   १४ः१३,१४) 
   प्रस्थान १४ः१३,१४ – अनि मोशाले मानिसहरुलाई भनेः “नडराओ, स्थिर भई खडा होओ, अनि परमप्रभुको  
   उद्धारलाई हेर, जो उहाँले आज तिमीहरुलाई देखाउनुहुनेछ; किनकि जुन मिस्रीहरुलाई तिमीहरुले आज  
   देखेका छौ, तिनीहरुलाई तिमीहरुले फेरि कहिल्यै देख्नेछैनौ । १४ परमप्रभु तिमीहरुका निम्ति लड्नुहुनेछ,   
   र तिमीहरु चुपचाप बस !”

१२) इस्राएलीहरुको अगाडि परमेश्वरले समुद्रलाई के गर्नुभयो ? (प्रस्थान १४ः२१,२२) 
   प्रस्थान १४ः२१,२२ – अनि मोशाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे, अनि परमप्रभुले रातभरि शक्तिशाली  
   पूर्वीय हावाद्वारा समुद्रलाई पछिल्तिर हटाइदिनुभयो र समुद्रलाई सुक्खा जमीन बनाउनुभयो; अनि पानी दुई  
   भाग पारियो । २२ अनि इस्राएलीहरु सुक्खा जमीनै–जमीन समुद्रको बीचमा पसे; अनि पानीचाहीँ उनीहरुका  
   निम्ति उनीहरुको दाहिने हातपट्टि र उनीहरुको देब्रे हातपट्टि पर्खालझैं खडा थियो ।

१३) मिश्री सैनिकलाई कसले हरायो ? (प्रस्थान १४ः२७) 
   प्रस्थान १४ः२७ – अनि मोशाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे, र बिहानीपखतिर समुद्र फेरि आफ्नो  
   पहिलेको बहाउमा फर्केर आयो; अनि मिस्रीहरु त्यसको सामुबाट भागे; तर परमप्रभुले मिस्रीहरुलाई   
   झट्कारेर समुद्रको बीचमै फालिदिनुभयो ।

१४) इस्राएलका लागि खाना नपाउँदा परमेश्वरले के गर्नुभयो ? (प्रस्थान १६ः४) 
   प्रस्थान १६ः४ – तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयोः “हेर, म तिमीहरुका निम्ति स्वर्गबाट रोटी बर्साउनेछु;  
   अनि यी मानिसहरु बाहिर जाऊन् र हर दिन त्यस दिनको भाग बटुलुन्, र तिनीहरु मेरो व्यवस्थाअनुसार  
   हिँड्छन् कि हिँड्दैनन् भनी म तिनीहरुलाई जाँच गर्न सकूँ ।

१५) परमेश्वरले  बाट पानी दिनुभयो । (प्रस्थान १७ः६)
   प्रस्थान १७ः६ – हेर, म त्यहाँ तिम्रो अघिल्तिर होरेबको चट्टानमाथि उभिनेछु; अनि तिमीले त्यस चट्टानलाई   
   हिर्काउनू, र त्यसबाट पानी निस्कनेछ, र मानिसहरुले पिऊन् । अनि मोशाले इस्राएलका बूढा प्रधानहरुका  
   आँखाको सामु त्यस्तै गरे ।

१६) परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरुको लागि सबै गरिदिनुहुँदा पनि उनीहरु सबै कुराको विषयमा गुनासो   
   गरिरहन्थे । सिनाई पर्वतमा परमेश्वरले आफ्ना सेवक मोशासँग भेट्नुभयो । परमेश्वर आफ्ना मानिसहरुले   
   के आज्ञापालन गरेका चाहनुहुन्थ्यो ? (प्रस्थान १९ः५) 
   प्रस्थान १९ः५ – यसकारण अब तिमीहरुले साँच्ची नै मेरो कुरा सुन्यौ, र मेरो वाचा पालन ग¥यौ भने सबै   
   जातिहरुभन्दा बढी तिमीहरु नै मेरा निम्ति विशेष धन हुनेछौ; किनकि सारा पृथ्वी मेरै हो ।

१७) परमेश्वरले इस्राएलसँग वाचा गर्नुभयो कि उनीहरु एउटा विशेष ,   
   को राज्य, अनि एक पवित्र  हुनेछन् । (प्रस्थान १९ः५,६)
   प्रस्थान १९ः५,६ – यसकारण अब तिमीहरुले साँच्ची नै मेरो कुरा सुन्यौ, र मेरो वाचा पालन ग¥यौ भने  
   सबै जातिहरुभन्दा बढी तिमीहरु नै मेरा निम्ति विशेष धन हुनेछौ; किनकि सारा पृथ्वी मेरै हो । ६ अनि 
   तिमीहरु मेरा निम्ति पूजाहारीहरुको एउटा राज्य र एउटा पवित्र जाति हुनेछौ । इस्राएलीहरुलाई तिमीले 
   भन्नुपर्ने वचनहरु यिनै हुन् ।

परमेश्वर आफ्ना मानिसहरुलाई व्यवस्था दिनुहुन्छ

१८) परमेश्वरले भन्नुभयो कि उनीहरुको अरु कुनै हुनुहुँदैन । (प्रस्थान २०ः१–३) 
   प्रस्थान २०ः१–३ – अनि परमेश्वरले यसो भन्दै यी सबै वचनहरु भन्नुभयोः २ परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर म नै  
   हुँ; मैले तिमीलाई मिस्र देशबाट, दासत्वको घरबाट निकालेर ल्याएँ । ३ मेरो सामु तिम्रा अरु कुनै   
   ईश्वरहरु हुनुहुँदैन !

१९) उहाँका मानिसहरुले कुनै  बनाउनु हुँदैन । (प्रस्थान २०ः४)
   प्रस्थान २०ः४ – तिमीले आफ्ना निम्ति कुनै खोपेको मूर्ती नबनाउनू, अथवा माथि आकाशमा भएको, तल   
   पृथ्वीमा भएको वा पृथ्वीमुनि पानीभित्र भएको कुनै थोकको प्रतिमूर्ती नबनाउनू !

२०) परमेश्वरले भन्नुभयो कि उहाँ  परमेश्वर हुन् । (प्रस्थान २०ः५)
   प्रस्थान २०ः५ – तिमीले तिनीहरुलाई दण्डवत् नगर्नू, र तिनीहरुको पूजा नगर्नू; किनकि म, परमप्रभु तिम्रा   
   परमेश्वर जलन राख्ने ईश्वर हुँ; मलाई घृणा गर्नेहरुका सन्तानहरुलाई तिनीहरुको पुर्खाहरुको अधर्मका  
   निम्ति म तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दण्ड दिन्छु ।

परमेश्वर मात्र आराधना र महिमा पाउन योग्य छन् । अरु कुनै इश्वरहरु छैनन् । सृष्टिले सृष्टिकर्ताबाहेक अरुलार्य आराधना गर्नु असह्य छ ।

२१) सबै अइश्वरीयतामा परमेश्वरको  आउँछ । (रोमी १ः१८)
   रोमी १ः१८ – किनकि सत्यलाई अधर्ममा दबाइराख्ने मानिसहरुका सबै अभक्ति र अधर्मको विरोधमा   
   स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ;

२२) सृष्टिकर्ताको सट्टा सृष्टिलाई आराधना गर्ने व्यक्तिले परमेश्वरको सत्यतालाई  बदलेको  
   छ । (रोमी १ः२५)
   रोमी १ः२५ – तिनीहरुले परमेश्वरको सत्यतालाई झूटसँग साटे, र सृष्टिकर्ताको सट्टामा, जो साँच्चै  
   सदासर्वदा धन्य हुनुहुन्छ, तिनीहरुले सृष्टिको पूजा र सेवा गरे ।

२३) परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरुको लागि व्यवस्था, दश आज्ञा, दिनुभयो । मानिस कति पापी छ र परमेश्वर  
   कति पवित्र हुनुहुन्छ भनी देखाउन उहाँले यो गर्नुभयो । हामीले एक पटक मात्रै पनि व्यवस्था तोड्यौँ भने,   
   हामी त्यसका लागि  दोषी हुनेछौँ । (याकुब २ः१०)
   याकूब २ः१० – किनकि जसकसैले सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्दछ, तर पनि एउटै कुरामा चुक्यो भने ऊ 
   सबै कुरामा दोषी ठहरिएको छ । 

२४) व्यवस्था पालन गरेर मानिस धर्मी हुन्छ ? (रोमी ३ः२८) हो वा होइन ः एकमा चिन्ह लगाउनुस ।    
   
   रोमी ३ः२८ – यसकारण व्यवस्थाका कामहरुबिना, विश्वासद्वारा नै मानिस धर्मी ठहरिन्छ भन्ने निष्कर्षमा   
   हामी आइपुग्छौं । 

२५) रोमी ३ः१९ अनुसार, व्यवस्थाले हामीलाई परमेश्वरका सामु  बनाउँछ ।
   रोमी ३ः१९ – अब हामी जान्दछौं — व्यवस्थाले जे पनि भन्दछ, त्यसले व्यवस्थाको अधीनमा बसेकाहरुलाई   
   भन्दछ, कि हरेक मुख चुप रहोस् र सारा संसार परमेश्वरको सामु दोषी ठहरियोस् ।

आजको पाठमा तपाईंले परमेश्वरका बारेमा के सिक्नुभयो ?
आजको पाठमा तपाईंले मानिसका बारेमा के सिक्नुभयो ?

स्मृति पद ः यसकारण व्यवस्थाका कामहरुद्वारा कुनै पनि प्राणी उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहरिँदैन, किनकि व्यवस्थाद्वारा पाप चिन्ने ज्ञान हुन्छ । – रोमी ३ः२०

Print | Sitemap
© God's Servant - IONOS MyWebsite