परमेश्वरको सम्पूर्ण चीजको सृष्टि                

पाठ २

 

परिचय

पछिल्लो पाठमा हामीले बाइबलको बारेमा आधारभूत तथ्यहरु सिक्यौं । यदि परमेश्वरको लागि मानिससँग बोल्नु र पवित्रजनले उहाँको वचनहरु लेखुन् भन्ने जरुरी थियो भने, ती वचनहरु हामीले पढ्नु अनि विश्वास गर्नु झन् कति महत्वपूर्ण छ । आज हामी परमेश्वरले भन्नुभएको पहिलो शब्दहरु हेर्नेछौं ।

संसारको सृष्टि

१) उत्पत्ति १ः२–४ ले भन्छ, “पृथ्वीको आकार  र  थियो ।   
  अनि परमेश्वरको आत्मा घुम्नुहुन्थ्यो अनि परमेश्वरले भन्नुभयोः “ होओस् ।” तब 
  उज्यालो भयो । उहाँको स्वर मात्रले उहाँले पृथ्वी बनाउनुभयो ।
  उत्पत्ति १ः२–४ – अनि पृथ्वी आकारबिनाको र शून्य थियो; अनि गहिरा सागरको सतहमाथि अन्धकार थियो ।   
  अनि परमेश्वरका आत्मा पानीको सतहमाथि घुम्नुहुन्थ्यो । ३    अनि परमेश्वरले भन्नुभयो ः “उज्यालो होओस् !” 
  तब उज्यालो भयो । ४    अनि परमेश्वरले देख्नुभयो, उज्यालो असल थियो; अनि परमेश्वरले उज्यालो र 
  अन्धकारलाई अलग–अलग पार्नुभयो । 

२) दोस्रो दिन, परमेश्वरले  बनाउनुभयो जसले पानीबाट पानीबाट पानीलाई 
  अलग पा¥यो । त्यो अन्तर हामीले फेर्ने हावा हो । (उत्पत्ति १ः६)
  उत्पत्ति १ः६ – अनि परमेश्वरले भन्नुभयोः “पानीको बीचमा अन्तर होओस्; र यसले पानीलाई पानीबाट अलग   
  पारोस् !”

३) तेस्रो दिन, परमेश्वरले  बाट सुख्खा जमीन अलग गर्नुभयो । उहाँले   
  सागपात र फल बनाउनुभयो । सबै फलहरुभित्र, बीऊ छ, ता कि त्यसले आफ्नै जातिको रुख उमारोस् ।  
  (उत्पत्ति १ः९)
  उत्पत्ति १ः९ – अनि परमेश्वरले भन्नुभयोः “आकाश–मुनिका पानीहरु एकठाउ“मा जम्मा होऊन्, र सुक्खा 
  जमीन देखा परोस् !” तब त्यस्तै भयो ।

४) चौथो दिन, उज्यालो दिन परमेश्वरले सूर्य, चन्द्रमा, ताराहरु बनाउनुभयो ।  
  यसरी हामीले हाम्रा दिनहरु, ऋतुहरु र वर्षहरु नाप्न सक्छौँ । (उत्पत्ति १ः१५)
  उत्पत्ति १ः१५ – अनि पृथ्वीमाथि उज्यालो दिनलाई ती आकाशको अन्तरमा ज्योतिहरुका निम्ति होऊन् !”

५) पा“चौं दिन, आकाशको अन्तरमा उड्न परमेश्वरले  र पानीमा  
  बनाउनुभयो । (उत्पत्ति १ः२०,२१)
  उत्पत्ति १ः२०–२१ – अनि परमेश्वरले भन्नुभयोः “पानी चलफिर गर्ने जीवित प्राणीहरुले प्रशस्त गरी भरिओस्;   
  अनि पृथ्वीमाथि आकाशको खुला अन्तरमा चाहीँ पक्षीहरु उडून् !” २१ तब परमेश्वरले ठूला–ठूला
  जलजन्तुहरु र चलफिर गर्ने सबै जीवित प्राणीहरु सृष्टि गर्नुभयो, जसले आफ्नो–आफ्नो जातिअनुसार 
  पानीलाई प्रशस्त गरी भरिदिए; अनि उहाँले आफ्नो–आफ्नो जातिअनुसारका सबै पखेटा भएका पक्षीहरु पनि 
  सृष्टि गर्नुभयो; अनि परमेश्वरले देख्नुभयो, त्यो असल थियो । 

६) छैटौं दिन, परमेश्वरले पृथ्वीमा घरेलु पशु र जन्तुहरु बनाउनुभयो । अन्तमा हामी सिक्छौँ कि परमेश्वरले   
   बनाउनुभयो, उहाँको सृष्टिहरुमध्ये सबैभन्दा विशेष । (उत्पत्ति १ः२४–२५)
  उत्पत्ति १ः२४–२५ – अनि परमेश्वरले भन्नुभयोः “पृथ्वीले आफ्नो–आफ्नो जातिअनुसार जीवित प्राणी अर्थात् 
  आफ्नो–आफ्नो जातिअनुसार घरेलु पशु, घस्रने जन्तु र पृथ्वीका वनपशु उत्पन्न गरोस् !” तब त्यस्तै भयो ।
  २५ अनि परमेश्वरले पृथ्वीका वनपशुलाई त्यसको आफ्नै जातिअनुसार, घरेलु पशुलाई त्यसको आफ्नै 
  जातिअनुसार र पृथ्वीका घस्रने जन्तुलाई त्यसको आफ्नै जातिअनुसार बनाउनुभयो; अनि परमेश्वरले 
  देख्नुभयो, त्यो असल थियो ।

मानिसको विशिष्टता

७) उत्पत्ति १ः२६, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, “ मानिसलाई   
  उत्पत्ति १ः२६ –अनि परमेश्वरले भन्नुभयोः “हामी मानिसलाई हाम्रै स्वरुपमा, हाम्रै समानतामा बनाऔं, 
  तिनीहरुले समुद्रका माछामाथि, आकाशका पक्षीहरुमाथि र घरेलु पशुमाथि, साथै सारा पृथ्वीमाथि र 
  पृथ्वीमाथि घस्रने हरेक घस्रने जन्तुमाथि अधिकार राखुन् !”
  स्वरुपमा बनाऔं । उहाँ एकल परमेश्वर हुनु भएता पनि उहाँ आफूलाई बहुवचनमा उल्लेख गर्नुहुन्छ । यहाँ  
  हामी त्रिएक परमेश्वरसँग परिचित हुन्छौँ, जुन पिता, पुत्र र आत्माद्वारा बनेका छन् । (१ युहन्ना ५ः७ – 
  किनकि स्वर्गमा गवाही दिनुहुने तीन जना हुनुहुन्छ – पिता, वचन र पवित्र आत्मा; अनि यी तीनजना एकै  
  हुनुहुन्छ ।)

८) अ®युव ३२ः८ ले हामीलाई भन्छ, “तर मानिसमा  हुन्छ” जसरी परमेश्वर 
  आत्मा हुनुहुन्छ । 
  अ®युब ३२ः८ – तर मानिसमा आत्मा हुन्छ; अनि सर्वशक्तिमान्को सासले तिनीहरुलाई समझ दिन्छ ।
  किनकि जसरी शरीर आत्माबिना मरेको हुन्छ, उसरी नै विश्वास पनि कामहरुबिना मरेको हुन्छ ।         
  (याकुब २ः२६) 

९) १ थेस्सोलोनिकी ५ः२३ मा उल्लेखित मानिसका तीन भागहरु लेख्नुहोसः 
  १)  २)  ३) 
  १ थेस्सलोनिकी ५ः२३ – अब शान्तिका परमेश्वर आफैंले तिमीहरुलाई पूरा रीतिले पवित्र पारेका होऊन्;    
  अनि तिमीहरुका सम्पूर्ण आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनसम्म दोषरहित अवस्थामा   
  सुरक्षित राखिएका होऊन् ।

मानिस हुनको लागि ऊसँग तीन भागहरु छन्, परमेश्वरकै जस्तो अस्तित्वका लागि तीन भाग । यसले मानिसलाई अरु सृष्टिहरुबाट अद्वितीय र विशिष्ट बनाउँछ । मानिससँग शरीर – पा“च ज्ञानेन्द्रीय (स्वाद, स्पर्श, गन्ध ग्रहण, दृष्टि र श्रवण); आत्मा – जुनका कारण ऊसमा वौद्धिकता, भावना र चाहना हुन्छ; अनि प्राण – जसबाट ऊसले पृथ्वीमा जीवनको सास फेर्नेछ र अनन्त अस्तित्व प्राप्त गर्नेछ ।

त्यसैले मानिस जसमा आत्मचेतना (शरीर) छ, अन्य–चेतना (आत्मा) छ, अझै परमेश्वरलाई बताउन भोक      (आत्माचेतनाद्वारा मात्रै) छ । त्रिएक परमेश्वर – शीर पवित्रआत्मा, पिता र पुत्र, येशू ख्रीष्ट, बाट बन्नुभयो ।

१०ं) उत्पत्ति २ः७ ले भन्छ कि परमेश्वरले जमीनबाट धुलो उठाउनुभयो र मानिस बनाउनुभयो । अनि उहाँले यो  
   मानिसलाई लिनुभयो र उसको नाकमा सास फुक्नुभयो र यो मानिस जिउँदो  । 
   उत्पत्ति २ः७ – अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमीनको माटोबाट रच्नुभयो, अनि तिनको नाकका   
   प्वालहरुमा जीवनको सास फुकिदिनुभयो, र मानिस जिउँदो प्राणी बने ।

११) यो पहिलो मानिसलाई  भनियो । (उत्पत्ति २ः१९)
   उत्पत्ति २ः१९ – अनि परमप्रभु परमेश्वरले मैदानको हरेक पशु र आकाशको हरेक पक्षीलाई भुइँबाट  
   रच्नुभयो; अनि आदमले तिनीहरुको के–के नाम राख्दा रहेछन्, सो हेर्न तिनीहरुलाई तिनीकहाँ ल्याउनुभयो;   
   अनि आदमले हरेक जीवित प्राणीलाई जे–जे नाम दिए, त्यसको त्यही नाम रह्यो ।

१२) सबै माछा, पंक्षी र पशुहरुमाथि मानिसलाई  दिइयो । (उत्पत्ति १ः२७,२८)
   उत्पत्ति १ः२७–२८ – अनि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरुपमा सृष्टि गर्नुभयो; उहाँले तिनलाई 
   परमेश्वरको स्वरुपमा सृष्टि गर्नुभयो; उहाँले तिनीहरुलाई नर र नारी गरेर सृष्टि गर्नुभयो । २८ अनि 
   परमेश्वरले तिनीहरुलाई आशिष दिनुभयो; र परमेश्वरले तिनीहरुलाई भन्नुभयोः ‘फल्दै–फुल्दै र बढ्दै जाओ! 
   अनि पृथ्वीलाई भरिदेओ र त्यसलाई वशमा पार ! अनि समुद्रका माछामाथि, आकाशका पक्षीमाथि र 
   पृथ्वीमाथि चलफिर गर्ने हरेक जीवित प्राणीमाथि अधिकार राख !”

१३) आदमको निम्ति परमेश्वरले एउटा विशेष बगैँचा बनाउनुभएको थियो, जसलाई भनिन्थ्यो ।   
   (उत्पत्ति २ः८)
   उत्पत्ति २ः८ – अनि परमप्रभु परमेश्वरले पूर्वपट्टी अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनुभयो, र त्यहाँ आफूले   
   रच्नुभएको मानिसलाई राख्नुभयो ।

१४) यो बगैँचामा दुईवटा रुखहरु थिए — एउटाले जीवन दिन्थ्यो र अर्कोले  र 
   को ज्ञान । (उत्पत्ति २ः९) 
   उत्पत्ति २ः९ – अनि परमप्रभु परमेश्वरले जमीनबाट हरप्रकारको रुख उमार्नुभयो, जो हेर्नमा मनोहर र   
   भोजनका निम्ति असल थियो; अनि बगैँचाको बीचमा उहाँले जीवनको रुख साथै असल र खराबको   
   ज्ञानको रुख पनि उमार्नुभयो ।

१५ं) परमेश्वरले आदमलाई एउटा नियम दिनुभयो, असल र खराबको ज्ञान दिने रुखबाट   
    । (उत्पत्ति २ः१७) यसको दण्ड के हुनेथियो ?  ।
   उत्पत्ति २ः१७ – “तर असल र खराबको ज्ञानको रुखबाट तिमीले नखानू ! किनकि जुन दिन तिमीले   
   त्यसबाट खान्छौ, त्यही दिन तिमी निश्चय मर्नेछौ ।” 

नर र नारी

१६) उत्पत्ति २ः१८–२० मा हामी सिक्छौँ कि मानिसलाई एउटा को आवश्यकता थियो ।   
   जनावरहरुलाई नाम दिइएपछि, आदमलाई परमेश्वरले गहिरो निद्रामा राख्नुभयो । 
   उत्पत्ति २ः१८–२० – अनि परमप्रभुले भन्नुभयोः “आदम एक्लो रहनु असल होइन; तिनका निम्ति म तिनीसँग   
   मेल खाने एउटा सहयोगी बनाउनेछु ।” १९ अनि परमप्रभु परमेश्वरले मैदानको हरेक पशु र आकाशको   
   हरेक पक्षीलाई भुइँबाट रच्नुभयो; अनि आदमले तिनीहरुको के–के नाम राख्दा रहेछन्, सो हेर्न 
   तिनीहरुलाई तिनीकहाँ ल्याउनुभयो; अनि आदमले हरेक जीवित प्राणीलाई जे–जे नाम दिए, त्यसको त्यही  
   नाम रह्यो । २० अनि आदमले सबै घरेलु पशुहरुको, आकाशका पक्षीको र वनका सबै पशुहरुको नाम   
   राखे; तर आदमका निम्ति तिनीसँग मेल खाने सहयोगी पाइएन । 

१७) त्यसपछि, उत्पत्ति २ः२१,२२ का अनुसार परमेश्वरले मानिसबाट  लिनुभयो र त्यसबाट   
   उसको पत्नी बन्न नारी बनाउनुभयो । उनीहरु दुबै नाङ्गै थिए र लजाउँदैन थिए । 
   उत्पत्ति २ः२१–२२ – अनि परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई गहिरो निद्रामा पार्नुभयो, र तिनी सुते; अनि उहाँले    
   तिनका करङहरुमध्ये एउटा निकाल्नुभयो र त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनुभयो । २२ अनि परमप्रभु 
   परमेश्वरले जुनचाहीँ करङलाई आदमबाट निकाल्नुभएको थियो, त्यसलाई एउटा स्त्री बनाउनुभयो र 
   उसलाई आदमकहाँ ल्याउनुभयो ।

टिप्पणीः संसारमा पाप आउनुअघि, मानव जाति पवित्र र निर्दोष थियो । त्यहाँ कुनै शर्म थिएन, तसर्थ लुगाको आवश्यकता पनि थिएन ।


१८) परमेश्वरले भन्नुभयो कि उहाँले बनाउनुभएको सबै कुरा  छ । उहाँले यी सब मात्र     
    दिनमा गर्नुभयो । (उत्पत्ति १ः३१)
   उत्पत्ति १ः३१ – अनि परमेश्वरले आफूले बनाउनुभएको हरेक चीज देख्नुभयो; अनि हेर, त्यो अति असल  
   थियो । अनि सा“झ प¥यो, र बिहान भयो – छैटौं दिन ।

१९) परमेश्वरले उहाँको सबै रोक्नुभयो र सातौँ दिन विश्राम गर्नुभयो । (उत्पत्ति २ः१,२)
   उत्पत्ति २ः१,२ – यसरी आकाश र पृथ्वी, अनि तिनीहरुको सम्पूर्ण जमातको सृजना सिद्धियो । अनि सातौं   
   दिनमा परमेश्वरले आफ्नो काम, जो उहाँले बनाउनुभएको थियो, सिद्ध्याउनुभयो । अनि सातौं दिनमा 
   उहाँले आफूले बनाउनुभएको आफ्नो सबै कामबाट विश्राम लिनुभयो ।

एक तथ्यको विचार

सबैभन्दा ठूलो प्रमाण यो छ कि सृष्टिकर्ता आफैंले सृष्टि गर्दा भेटिएका थिए । बुद्धिमानी खाका हामी सबैको वरिपरि छ । सबै जीवितसँग जटील खाका छ । हरेक बोट, पशु र व्यक्ति निर्को पार्न, सन्तान जन्माउन, एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा गर्न बनाइएका हुन् । सबै चिजले परमेश्वरप्रति महिमा ल्याउँछ जतिबेला यसको सृष्टिमा विशिष्ट भूमिका हुन्छ ।

जब तपाईं किताब हेर्नुहुन्छ, तपाईंलाई थाहा छ कि त्यहाँ एकजना लेखक छन् । जब तपाई चित्रकला हेर्नुहुन्छ, तपाईंलाई थाहा हुन्छ कि एक चित्रकार बन्नुपथ्र्यो । जब तपाईं महल देख्नुहुन्छ, तपाईंलाई थाहा हुन्छ कि त्यहाँ एक वास्तुकार छन् । यसप्रकार जब तपाईं सृष्टिमा हेर्नुहुन्छ, थाहा पाउनुहुन्छ कि त्यहाँ एक सृष्टिकर्ता थिए । 

२०)  ले परमेश्वरको महिमाको वर्णन गर्छ; अनि आकाश–मण्डलले उहाँको   
    देखाउँछ । (भजनसंग्रह, १९ः१)
   भजनसंग्रह १९ः१ – आकाशले परमेश्वरको महिमाको वर्णन गर्छ; अनि आकाश–मण्डलले उहाँको हातको  
   काम देखाउँछ ।

आजको पाठमा तपाईंले परमेश्वरका बारेमा के सिक्नुभयो ?
आजको पाठमा तपाईंले मानिसका बारेमा के सिक्नुभयो ?

स्मृति पद ः पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोकहरु परमेश्वरका सम्पत्ति हुन् । यो संसार र यसका सबै मानिसहरु उहाँकै सम्पत्ति हुन् । – भजनसंग्रह २४ः१

Print | Sitemap
© God's Servant - IONOS MyWebsite